Odstąpienie od umowy

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ – ZWROCIE ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW JEST MOWA W PUNKCIE 8 REGULAMINU SKLEPU, KTÓRY ZOSTAŁ PRZYTOCZONY PONIŻEJ, A KTÓRY W CAŁOŚCI DOSTĘPNY JEST POD LINKIEM: REGULAMIN

W skrócie – zwrotu zakupionych przedmiotów można dokonać w ciagu 14 dni od daty ich otrzymania.

Koszt zwrotu (dostarczenia produktów z powrotem do sprzedawcy) ponosi Klient.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ.
Podstawa prawna: art. 34 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Zwrotowi nie podlegają rzeczy nieprefabrykowane wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i są to:

  • Meble na wymiar – według specyfikacji klienta.
  • Meble na zamówienie, o których klient jest informowany podczas zamawiania lub w trakcie procesu przetwarzania zamówienia.
  • Wszystkie meble tapicerowane – z zastosowaniem wybranej przez klienta tkaniny obiciowej.
  • Wszystkie stoły oraz krzesła – z zastosowaniem wybranego przez klienta wybarwienia oraz tkaniny obiciowej.
  • Meble kuchenne.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

8.1.  Konsument, który zawarł umowę na  odległość, może w terminie 14 dni  kalendarzowych  odstąpić od niej bez podawania
przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów,  z  wyjątkiem  kosztów  określonych  w  pkt.  8.8  Regulaminu.  Do  zachowania  terminu
wystarczy  wysłanie  oświadczenia  przed  jego  upływem.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  może  zostać  złożone  na
przykład:  
8.1.1.  pisemnie na adres: Dobrydział 18A, 98-400 Dobrydział;
8.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wikimeble.pl;
8.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz
dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od
umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.  dla umowy, w  wykonaniu której Sprzedawca wydaje  Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności  (np.
Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną
niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)  polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5.  Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy
innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób dostawy  dostępny  w  Sklepie  Internetowym).  Sprzedawca  dokonuje  zwrotu  płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze
Produkt  od  konsumenta,  może  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  otrzymanych  od  konsumenta  do  chwili  otrzymania
Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8.6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od
umowy,  zwrócić  Produkt  Sprzedawcy  lub  przekazać  go  osobie  upoważnionej  przez  Sprzedawcę  do  odbioru,  chyba  że
Sprzedawca  zaproponował,  że  sam  odbierze  Produkt.  Do zachowania  terminu  wystarczy  odesłanie  Produktu  przed  jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Dobrydział 18A, 98-400 Dobrydział.
8.7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości  Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1.  Jeżeli  konsument  wybrał  sposób  dostawy  Produktu  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostawy  dostępny  w  Sklepie
Internetowym,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  konsumentowi  poniesionych  przez  niego  dodatkowych
kosztów.
8.8.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed
upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy,  konsument,  który  wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po  zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się  proporcjonalnie  do  zakresu  spełnionego  świadczenia,  z  uwzględnieniem  uzgodnionej  w  umowie  ceny  lub
wynagrodzenia.  Jeżeli  cena  lub  wynagrodzenie  są  nadmierne,  podstawą  obliczenia  tej  kwoty  jest  wartość  rynkowa
spełnionego świadczenia.
8.9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.  (1)  o  świadczenie  usług,  jeżeli  Sprzedawca  wykonał  w  pełni  usługę  za  wyraźną  zgodą  konsumenta,  który  został
poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia  przez  Sprzedawcę  utraci  prawo
odstąpienia  od  umowy;  (2)  w  której  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań  na  rynku  finansowym,  nad  którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany
w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w
której  przedmiotem  świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została  uzgodniona  przy  zawarciu  Umowy
Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu  dokonania  pilnej  naprawy  lub  konserwacji;  jeżeli  Sprzedawca  świadczy  dodatkowo  inne  usługi  niż  te,  których
wykonania  konsument  żądał,  lub  dostarcza  Produkty  inne  niż  części  zamienne  niezbędne  do  wykonania  naprawy  lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym  opakowaniu,  jeżeli  opakowanie  zostało  otwarte  po  dostarczeniu;  (10)  o  dostarczanie  dzienników,
periodyków  lub  czasopism,  z  wyjątkiem  umowy  o  prenumeratę;  (11)  zawartej  w  drodze  aukcji  publicznej;  (12)  o
świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii,  usług  związanych  z  wypoczynkiem,  wydarzeniami  rozrywkowymi,  sportowymi  lub  kulturalnymi,  jeżeli  w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

KOSZT ODBIORU ZWRACANYCH MEBLI TO 200 ZŁ.

Zwrotu można dokonać poprzez firmę tranportową SPT.
http://spt.kepno.pl/    tel. 600 059 521

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij